REGULAMIN

Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej drużyn 6-cio osobowych dla

uczczenia 100. rocznicy III Powstania Śląskiego

– Udział w turnieju jest całkowicie bezpłatny – bez wpisowego.
– Każda drużyna biorąca udział w turnieju, otrzymuje piłkę firmy Adidas.
ORGANIZATOR
Katolickie Stowarzyszenie Sportowe Rzeczypospolitej Polski w Warszawie
ŚZPKSZW w Katowicach
LZS Orzeł Mikołów Mokre
Play Arena Katowice
TERMIN i MIEJSCE ROZGRYWEK
– 11.09.2021 – boisko LSZ Orzeł Mikołów Mokre , ul. Zamkowa 1a
Przybycie drużyn godz.: 8:00.
Godz. 9:00 rozpoczęcie Turnieju
CEL IMPREZY
Uczczenie 100. rocznicy III Powstania Śląskiego.
Pobudzenie postaw patriotycznych w społeczeństwie.
Popularyzacja sportu w społeczeństwie i zachęcenie młodzieży do uprawiania sportu oraz do
podnoszenia swoich umiejętności i ograniczenia agresji, patologii.
Wyrównanie szans dorosłym oraz młodzieży w dostępnie do uprawiania sportu oraz
rywalizacji.
UCZESTNICTWO
W turnieju mogą wziąć udział, drużyny, które do dnia 9. września zgłoszą swój udział e-
mailowo pod adresem: jerzydrynda@wp.pl lub godzinę przed rozpoczęciem turnieju.
SYSTEM ROZGRYWEK
Turniej zostanie przeprowadzony w jednej kategorii wiekowej OPEN.
PRZEPISY GRY
1. W turnieju obowiązują przepisy gry tak, jak podczas rozgrywek Play Areny oraz niniejszy
regulamin.
2. Liczba zawodników na boisku 5+1 (5 zawodników + 1 bramkarz).
3. W czasie gry można dokonać dowolną ilość zmian. Zmiany są powrotne z tym, że ilość
zawodników na placu gry nie może przekraczać obowiązującej liczby. Jeżeli sędzia
prowadzący zawody stwierdza przekroczenie liczby zawodników, wówczas nakłada na
drużynę 2 minutową karę techniczną, strefa zmian przy ławce rezerwowych zawodników.
4. Wszystkie mecze trwają 2×10 minuty bez przerwy. W przypadku bardzo dużej frekwencji,
czas gry może ulec zmianie.

PRZEBIEG RYWALIZACJI
Zgłoszono drużyny zostaną podzielone na dwie grupy, w których rozegrają mecze każdy z
każdym.
Zwycięstwo – 3 pkt.

Remis – 1 pkt.
Przegrana – 0 pkt.
O kolejności w grupie decyduje największa ilość zebranych punktów. Pierwsze dwie drużyny
z każdej grupy, przechodzą do dalszych rozgrywek i rają spotkania półfinałowe i finałowe o
miejsca medalowe – systemem na krzyż. Pierwsza drużyna z jednej grypy, z drugą drużyną
drugiej grupy i odwrotnie. Przegrani grają o III i IV miejsce, wygrani o I i II.
1. Zawodnicy uczestniczący w turnieju są ubezpieczeni.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki w drodze na Turniej lub
powrotnej do miejsca zamieszkania oraz wynikłe poza miejscem zmagań sportowych.
2. Zawodnicy powinni złożyć oświadczenie, że biorą udział w Turnieju na własna
odpowiedzialność oraz że stan ich zdrowia zezwala na uczestniczenie w rozgrywkach.
3. We wszystkich sprawach spornych nieujętych w powyższym regulaminie decyduje
organizator.

NAGRODY
Drużyna, która zajmie w rywalizacji miejsce od I do IV otrzymuje puchar.
Wszystkie drużyny otrzymują po 1 piłce firmy Adidas, za udział w Turnieju.
Indywidualne puchary otrzymują:
Najlepszy bramkarz turnieju otrzyma puchar.
Król strzelców otrzyma puchar.
Najlepszy Technik.
Za najładniejszą bramkę.
Najmłodszy zawodnik.
Najstarszy zawodnik.
Zawodnik Fair-play.
Zawodnik z każdej drużyny, który będzie miał największa ilość asyst.
ORGANIZATOR ZAPEWNIA
Poczęstunek podczas trwania turnieju dla wszystkich jego uczestników w postaci ciepłego
posiłku, cukrowej waty, drożdżówek, popcornu, herbaty.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu lub przepisów gry organizator ma prawo
dyskwalifikacji zawodnika lub drużyny z rozgrywek.
2. Stan zdrowia:
organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału w
turnieju osób chorych oraz skutki wypadków przed zawodami.
3. Organizator ma prawo do sprawdzenia tożsamości osób zgłoszonych do meczu.
4. Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów meczu podczas trwania
rozgrywek.
7. Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z przyjęciem zasad i reguł zawartych w
regulaminie i przepisach gry.
8. O wszystkich nieujętych w regulaminie sprawach decyduje organizator.
9. Podczas uroczystości otwarcia będzie odśpiewany hymn oraz jedna zwrotką Roty –
prosimy o zapoznanie się z tekstem tych utworów.

Regulamin