REGULAMIN

Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej dzieci i młodzieży

dla uczczenia 100. rocznicy III Powstania Śląskiego

– Udział w turnieju jest całkowicie bezpłatny – bez wpisowego.

ORGANIZATOR

Katolickie Stowarzyszenie Sportowe Rzeczypospolitej Polski w Warszawie

ŚPZKSZW w Katowicach

przy wsparciu LZS Orzeł Mikołów Mokre,

Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu,

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

 

TERMIN i MIEJSCE ROZGRYWEK

– 11.09.2021 – boisko LSZ Orzeł Mikołów Mokre , ul. Zamkowa 1a

Przybycie drużyn godz.: 9:00.

Godz. 10:00 rozpoczęcie Turnieju

CEL IMPREZY

Uczczenie 100. rocznicy III Powstania Śląskiego.

Pobudzenie postaw patriotycznych w społeczeństwie.

Popularyzacja sportu w społeczeństwie i zachęcenie młodzieży do uprawiania sportu oraz do podnoszenia swoich umiejętności.

Wyrównanie szans dzieci i młodzieży w dostępnie do uprawiania sportu oraz rywalizacji.

Ukształtowanie charakterów poprzez sport, oparty na etyce wiary katolickiej.

UCZESTNICTWO

W turnieju mogą wziąć udział drużyny, które do dnia 7 września zgłoszą swój udział
e-mailowo pod adresem: jerzydrynda@wp.pl.

SYSTEM ROZGRYWEK

Turniej zostanie przeprowadzony w kategoriach wiekowych:

– rocznik 2014 i młodsi – drużyna składa się z 4 zawodników w polu + 1 bramkarz

– rocznik 2013 i młodsi – drużyna składa się z 4 zawodników w polu + 1 bramkarz

– rocznik 2012 i młodsi – drużyna składa się z 4 zawodników w polu + 1 bramkarz

– rocznik 2011 i młodsi – drużyna składa się z 5 zawodników w polu + 1 bramkarz

PRZEPISY GRY

 1. W turnieju obowiązują przepisy gry PZPN oraz niniejszego regulaminu.
 2. Liczba zawodników na boisku wg kategorii, jak wyżej jeżeli na odprawie kierownicy ekip nie postanowią inaczej.
 3. W czasie gry można dokonać dowolną ilość zmian. Zmiany są powrotne z tym, że ilość zawodników na placu gry nie może przekraczać obowiązującej liczby. Jeżeli sędzia prowadzący zawody stwierdza przekroczenie liczby zawodników, wówczas nakłada na drużynę 2 minutową karę techniczną, strefa zmian przy ławce rezerwowych zawodników.
 4. Wszystkie mecze trwają 2×10 minuty bez przerwy. W przypadku bardzo dużej frekwencji, czas gry może ulec zmianie.

PRZEBIEG RYWALIZACJI

Zgłoszono drużyny w danej kategorii wiekowej zostaną podzielone na dwie grupy, w których rozegrają mecze każdy z każdym. W przypadku małej ilości drużyn, zostanie utworzona jedna grupa.

Zwycięstwo – 3 pkt.

Remis – 1 pkt.

Przegrana – 0 pkt.

O kolejności w grupie decyduje największa ilość zebranych punktów. Pierwsze dwie drużyny z każdej grupy, przechodzą do dalszych rozgrywek i grają spotkania półfinałowe i finałowe o miejsca medalowe – systemem „na krzyż”. Pierwsza drużyna z jednej grypy, z drugą drużyną drugiej grupy i odwrotnie. Przegrani grają o III i IV miejsce, wygrani o I i II.

W przypadku jednej grupy, o zwycięstwie w Turnieju decyduje ilość zebranych punkótw, podczas spotkań każdy z każdym.

 1. Zawodnicy uczestniczący w turnieju są ubezpieczeni.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki w drodze na Turniej lub powrotnej do miejsca zamieszkania oraz wynikłe poza miejscem zmagań sportowych.

 1. Zawodnicy powinni przedłożyć oświadczenie podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna, że mogą wziąć udział w Turnieju na własna odpowiedzialność oraz że stan ich zdrowia zezwala na uczestniczenie w rozgrywkach.
 2. We wszystkich sprawach spornych nieujętych w powyższym regulaminie decyduje organizator.

NAGRODY

Zawodnicy drużyn w kategoriach 2014, 2013, 2012 otrzymują medale za zajęcie miejsca od I do III.

Trzy najlepsze drużyny (I-III miejsce) w kategorii 2011 otrzymują puchary.

Indywidualne puchary w kategorii 2011 otrzymują:

Najlepszy bramkarz turnieju otrzyma puchar.

Król strzelców otrzyma puchar.

Za najładniejszą bramkę.

Najmłodszy zawodnik.

Zawodnik Fair-play.

Zawodnik z każdej drużyny, który będzie miał największa ilość asyst.

ORGANIZATOR ZAPEWNIA

Poczęstunek podczas trwania turnieju dla wszystkich jego uczestników w postaci ciepłego posiłku, cukrowej waty, drożdżówek, popcornu, herbaty.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu lub przepisów gry organizator ma prawo

dyskwalifikacji zawodnika lub drużyny z rozgrywek.

 1. Stan zdrowia:

organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału w turnieju osób chorych oraz skutki wypadków przed zawodami.

 1. Organizator ma prawo do sprawdzenia tożsamości osób zgłoszonych do meczu.
 2. Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów meczu podczas trwania

rozgrywek.

 1. Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z przyjęciem zasad i reguł zawartych w regulaminie i przepisach gry.
 2. O wszystkich nieujętych w regulaminie sprawach decyduje organizator.
 3. Podczas uroczystości otwarcia będzie odśpiewany hymn oraz jedna zwrotką Roty – prosimy o zapoznanie się z tekstem tych utworów.